Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στη ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Ε.Μ.Π. αποτελεί η αξιολόγηση της αίτησης για εισαγωγή στο Μεπαπτυχιακό ή το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με μέριμνα για την προστασία των δεδομένων μέσα από την εφαρμογή σειράς μέτρων ασφαλείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Εφόσον ο αιτών/η αιτούσα δεν επιθυμεί να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα, το Ε.Μ.Π. δεν δύναται να αξιολογήσει την αίτηση.